Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán kúpnej zmluvy, a síce obchodnej spoločnosti PROGRES TK s.r.o., so sídlom Kamenná 3607/29, 010 01 Žilina, IČO: 47 393 041, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 59942/L (ďalej ako „spoločnosť PROGRES TK s.r.o.“) v pozícii predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej pri dodávkach tovaru  zo sortimentu spoločnosti PROGRES TK s.r.o. kupujúcemu na základe jeho objednávky.


 

 1. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá v pozícii predávajúceho dodáva tovar podnikateľským subjektom titulom uzatvorených obchodnoprávnych záväzkových vzťahov, ako aj spotrebiteľom.


 

 1. Zaslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že je s týmito VOP uzrozumený a že ich v celom rozsahu akceptuje. VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti PROGRES TK s.r.o., ktorí jej pošlú objednávku, resp. uzatvoria s ňou kúpnu zmluvu.


 

 1. VOP vstupujú do platnosti dňom ich publikácie na internetovej stránke spoločnosti PROGRES TK s.r.o. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek modifikovať.


 

 1. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou PROGRES TK s.r.o. a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“). V prípade ak na strane kupujúceho vystupuje subjekt, ktorý je v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 250/2007 Z. z.“) spotrebiteľom, teda ak by sa jednalo o kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, budú sa riadiť vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 102/2014 Z. z.“).


 

II.

Základné definície a pojmy

 1. Kupujúci je podnikateľský subjekt (ďalej ako „kupujúci“), ktorý v súlade s týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, osobne, poštou, e-mailom, faxom, prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti PROGRES TK s.r.o.) objednávku tovaru do spoločnosti PROGRES TK s.r.o., resp. ktorý uzatvorí so spoločnosťou PROGRES TK s.r.o. kúpnu zmluvu.

 1. Kupujúci – spotrebiteľ je kupujúci v postavení fyzickej osoby ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej ako „kupujúci – spotrebiteľ“).

 1. Tovarom sa rozumejú brusivá, kotviace materiály, meradlá, nábytkové kovania, spojovače, elektrické náradia, spojovacie materiály, spojovače drevostavieb, stavebné materiály, vrtáky, stroje CLIPPER či ďalší tovar  zo sortimentu spoločnosti PROGRES TK s.r.o., ktorý je predmetom kúpnej zmluvy (ďalej ako „tovar“).

 1. Plnením sa rozumie tovar dodávaný spoločnosťou PROGRES TK s.r.o. v súlade s jej predmetom podnikania (ďalej ako „plnenie“).

 1. Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, resp. kupujúceho – spotrebiteľa adresovaný spoločnosti PROGRES TK s.r.o.,  s cieľom obdržať od nej plnenie.

 1. Zmluvou alebo kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou PROGRES TK s.r.o. v pozícii predávajúceho a kupujúcim, resp. kupujúcim – spotrebiteľom ako kupujúcim (ďalej ako „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“).

 1. Internetovou stránkou spoločnosti PROGRES TL s.r.o. sa rozumie www.progrestk.eu (ďalej ako „internetová stránka spoločnosti PROGRES TK s.r.o.“).

III.

Objednávanie tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Objednávka môže byť spoločnosti PROGRES TK s.r.o. zaslaná poštou na adresu sídla spoločnosti PROGRES TK s.r.o., doručená osobne do sídla spoločnosti PROGRES TK s.r.o., podaná telefonicky alebo faxom na telefónne číslo spoločnosti PROGRES TK s.r.o., tak ako je uvedené na internetovej stránke spoločnosti PROGRES TL s.r.o., poslaná e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti PROGRES TK s.r.o., tak ako je uvedená na internetovej stránke spoločnosti PROGRES TK s.r.o. alebo vytvorená prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke spoločnosti PROGRES TK s.r.o (ďalej ako „objednávka“).

 1. Obsah objednávky musia tvoriť všetky identifikačné údaje objednávateľa (kupujúceho, resp. kupujúceho - spotrebiteľa), potrebné k neskoršiemu vystaveniu daňového dokladu - faktúry. Ďalej v nej musí byť presne špecifikovaný predmet objednávky - typ tovaru, špecifikáciu tovaru a jeho množstvo; kontaktné údaje objednávateľa (kupujúceho, resp. kupujúceho - spotrebiteľa).


 

 1. Zaslaním objednávky niektorým zo spôsobov špecifikovaných v ods. 1 tohto článku dáva kupujúci, resp. kupujúci - spotrebiteľ svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia objednávky, a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Objednávky sú záväzné len po potvrdení (akceptácii) spoločnosťou PROGRES TK s.r.o. a kúpna zmluva, resp. zmluva je uzatvorená okamihom keď spoločnosť PROGRES TK s.r.o. potvrdí kupujúcemu, resp. kupujúcemu – spotrebiteľovi záväznú akceptáciu objednávky (najmä nie však výlučne telefonicky, sms – krátka textová správa, email, fax, poštou).


 

 1. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s obchodným vzťahom so spoločnosťou PROGRES TK s.r.o., v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.


 

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od spoločnosti PROGRES TK s.r.o. alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar alebo keď tak kupujúci neurobí včas, tak v čase, keď spoločnosť PROGRES TK s.r.o. umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


 

 1. Ak je spoločnosť PROGRES TK s.r.o. povinná podľa zmluvy odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.


 

 1. Ak kúpna zmluva zahŕňa povinnosť spoločnosti PROGRES TK s.r.o. odoslať tovar, ale spoločnosť PROGRES TK s.r.o. nie je povinná odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Skutočnosť, že spoločnosť PROGRES TK s.r.o. nakladá s dokladmi vzťahujúcimi sa na prepravovaný tovar, nemá vplyv na prechod nebezpečenstva škody na tovare.


 

 1. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.

IV.

Kúpna cena tovaru a výhrada vlastníctva

 1. Cena za tovar a jej splatnosť je stanovená v jednotlivých kúpnych zmluvách, potvrdených objednávkach, resp. zálohových faktúrach na základe platných cenníkov v čase uzatvárania zmluvy, či doručenia objednávky spoločnosti PROGRES TK s.r.o., resp. v oprávnených prípadoch na základe individuálnej cenovej kalkulácie.

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v termíne alebo v lehote splatnosti definovanej v kúpnej zmluve.


 

 1. V prípade bezhotovostného prevodu kúpnej ceny sa za deň zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na účet spoločnosti PROGRES TK s.r.o. V prípade, ak sa kúpna cena platí v hotovosti, je kúpna cena zaplatená dňom, keď bola kupúcim zaplatená spoločnosti PROGRES TK s.r.o.

 1. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote alebo termíne splatnosti, je spoločnosť PROGRES TK s.r.o. oprávnená účtovať od prvého dňa omeškania kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy.

 1. V prípade kupujúceho, ktorý si nesplní svoju povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v termíne alebo v lehote splatnosti, je spoločnosť PROGRES TK s.r.o. oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia kupujúcemu. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia faxovej správy, alebo elektronickej pošty na zariadení kupujúceho.

 1. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. si vyhradzuje právo vyžadovať od kupujúceho, ktorý má voči spoločnosti PROGRES TK s.r.o. neuhradený záväzok po lehote splatnosti, alebo taký záväzok mal opakovane  v minulosti, platbu na základe zálohovej faktúry pred dodaním tovaru. Pokiaľ kupujúci túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť PROGRES TK s.r.o. právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči spoločnosti PROGRES TK s.r.o. uhradí.

 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza zo spoločnosti PROGRES TK s.r.o. na kupujúceho okamihom zaplatenia celkovej kúpnej ceny za tovar. Objednaný a dodaný tovar je do zaplatenia celkovej kúpnej ceny vlastníctvom spoločnosti PROGRES TK s.r.o. Úhradou celkovej kúpnej ceny v hotovosti alebo pripísaním celkovej kúpnej ceny na účet spoločnosti PROGRES TK s.r.o. prechádza vlastnícke právo k tovaru zo spoločnosti PROGRES TK s.r.o. na kupujúceho.

V.

Dodacie podmienky

1. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. zaisťuje či spotredkováva následujúce spôsoby dodania:

 • osobný odber

 • zásielkovou službou

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci alebo výpadku informačného systému spoločnosti PROGRES TK s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

VI.

Zodpovednosť za vady tovaru a odstúpenie od zmluvy

 1. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. je povinná kupujúcemu dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, resp. objednávka kupujúceho a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve, resp. v objednávke kupujúceho.

 1. Ak zmluva, resp. objednávka kupujúceho neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru, je spoločnosť PROGRES TK s.r.o. povinná kupujúcemu dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, resp. v objednávke kupujúceho alebo ak tento účel nie je v zmluve, alebo v objednávke kupujúceho určený, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa.

 1. Ak spoločnosť PROGRES TK s.r.o. poruší povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, alebo objednávka kupujúceho.

 1. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.


 

 1. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. nezodpovedá tiež za vady tovaru v nasledovných prípadoch:


 

 1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou tovaru pri jeho odovzdaní a ktorú neoznámil spoločnosti PROGRES TK s.r.o. bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po odovzdaní tovaru,

 2. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti spoločnosti PROGRES TK s.r.o. za vadu tovaru, do konca záručnej doby tovaru,

 3. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou, ktorú spoločnosť PROGRES TK s.r.o. nepoužila na plnenie svojho záväzku z kúpnej zmluvy,

 4. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

 5. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii vzťahujúcej sa na tovar alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

 7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

 8. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením,

 9. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

 10. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 1. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho.

 1. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. zodpovedá za vadu, ktorá vznikne po dobe uvedenej v odseku 6 tohto článku iba v prípade, ak je spôsobená porušením jej povinností.

 1. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia spoločnosti PROGRES TK s.r.o. vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.

 1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.

 1. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.


 

 1. Ak kupujúci v súlade s týmito VOP a ustanoveniami Obchodného zákonníka uplatní právo vyplývajúce z vadného plnenia, spoločnosť PROGRES TK s.r.o. si splní svoju povinnosť uspokojiť právo kupujúceho z vadného plnenia tým, že postúpi reklamačné nároky kupujúceho voči svojmu dodávateľovi.

 1. Pre nároky kupujúceho z vád tovaru platia ustanovenia § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak.


 

 1. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. a kupujúci sú oprávnení odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v kúpnej zmluve alebo v Obchodnom zákonníku. Kupujúci však nemôže od zmluvy v dôsledku vadného plnenia odstúpiť, ak vady včas neoznámil spoločnosti PROGRES TK s.r.o.


 

 1. Účinky odstúpenia od zmluvy kupujúcim v dôsledku vadného plnenia nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže spoločnosti PROGRES TK s.r.o. vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.

 1. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v kúpnej zmluve a v Občianskom zákonníku. V prípade, ak bola kúpna zmluva uzatvorená v režime zákona č. 102/2014 Z. z., má kupujúci – spotrebiteľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

VII.

Záruka za akosť tovaru

 1. V prípade, ak spoločnosť PROGRES TK s.r.o. preberie písomne záväzok (buď na základe zmluvy alebo záručného listu), že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti, preberá tým zodpovednosť za akosť tovaru počas záručnej doby.

 1. Prevzatie záväzku za záruky vyplýva zo zmluvy alebo záručného listu. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru, ak zo zmluvy alebo záručného listu nevyplýva niečo iné. Ak je spoločnosť PROGRES TK s.r.o. povinná odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia.

 1. Zodpovednosť spoločnosti PROGRES TK s.r.o. za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobila ich spoločnosť PROGRES TK s.r.o. alebo osoby, s pomocou ktorých plnila svoj záväzok.

 1. Záručná doba sa vzťahuje výlučne na výrobné vady tovaru alebo iné skryté vady, ktoré neboli spôsobené mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru na iný účel ako je určený, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov. Záručná doba sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol poškodený v dôsledku toho, že nebol skladovaný odporúčaným a vhodným spôsobom v závislosti od povahy predmetného tovaru.

VIII.

Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za vady tovaru v spotrebiteľských veciach a o práve kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z.

 1. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci – spotrebiteľ, vzťahujú sa na predmetné právne vzťahy ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z. a iných súvisiacich právnych predpisov.

 1. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. si v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. prostredníctvom tohto článku VOP plní voči spotrebiteľom notifikačnú povinnosť, ktorým kupujúcich - spotrebiteľov informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru (ďalej ako "reklamácia"), vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

 1. Reklamačný poriadok, ktorý je obsiahnutý v tomto článku a ktorý je imanentnou súčasťou VOP,  je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti PROGRES TK s.r.o. a je tiež umiestnený v prevádzke spoločnosti PROGRES TK s.r.o., v ktorej sa predávajú výrobky kupujúcemu - spotrebiteľovi (v tlačenej forme dostupný spotrebiteľovi) na predajnom pulte alebo pri pokladni.

 1. Tento článok upravuje práva kupujúceho - spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z.

 1. Ustanovenia tohto článku sa aplikujú výlučne v prípade, ak je zmluvnou stranou kúpnej zmluvy kupujúci – spotrebiteľ.


 

 1. Podmienky záruky vyznačené spoločnosťou PROGRES TK s.r.o. v záručnom liste majú prednosť pred ustanoveniami tohto článku.


 

 1. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcimspotrebiteľom. Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady tovaru pri prevzatí kupujúcim - spotrebiteľom (záručná doba) je 24 mesiacov.


 

 1. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci - spotrebiteľ pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci – spotrebiteľ neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci - spotrebiteľ nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.


 

 1. Pri použitých veciach spoločnosť PROGRES TK s.r.o. nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.


 

 1. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim - spotrebiteľom. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci – spotrebiteľ po skončení opravy povinný tovar prevziať, sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.


 

 1. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá spoločnosť PROGRES TK s.r.o. za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ spoločnosť PROGRES TK s.r.o. v doklade potvrdzujúcom prevzatie tovaru nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby.


 

 1. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie tovaru a táto končí neskôr ako lehota vyznačená spoločnosťou PROGRES TK s.r.o. v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby spoločnosťou PROGRES TK s.r.o. Spoločnosťou PROGRES TK s.r.o. vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná doba.


 

 1. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po jeho prevzatí boli spôsobené:

 1. prirodzeným opotrebením tovaru,

 2. nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou alebo údržbou v rozpore s návodom na obsluhu),

 3. mechanickým poškodením tovaru, vrátane náhodného poškodenia tovaru, napríklad pádom, cudzím predmetom a pod.,

 4. neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja,

 5. prevádzkovaním tovaru mimo špecifikácií daných výrobcom,

 6. prírodnými živlami,

 7. prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a nevhodnou obsluhou.


 

 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci - spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.


 

 1. Kupujúci - spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti tovaru, ak tým spoločnosti PROGRES TK s.r.o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.


 

 1. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu – spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.


 

 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci – spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu - spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci - spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci - spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.


 

 1. Ak má kupujúci - spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom - spotrebiteľovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.


 

 1. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. poučuje kupujúceho - spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a z § 623 Občianskeho zákonníka, vrátane súvisiacich relevantných ustanovení v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. a zákona č. 102/2014 Z. z., najmä o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. jednak bezprostrednou notifikáciou uvedených ustanovení kupujúcemu – spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy, jednak tiež spôsobom, že umiestnila tieto VOP na internetovej stránke spoločnosti PROGRES TK s.r.o. a kupujúci - spotrebiteľ mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky, ako aj ich uložením v prevádzke spoločnosti PROGRES TK s.r.o., kde do nich môže kupujúci – spotrebiteľ kedykoľvek počas otváracej doby nahliadnuť.


 

 1. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci - spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni spoločnosti PROGRES TK s.r.o. v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. tak, že doručí tovar do prevádzkarne spoločnosti PROGRES TK s.r.o. a doručí spoločnosti PROGRES TK s.r.o. aj prejav vôle kupujúceho - spotrebiteľa uplatniť si svoje právo vyplývajúce z vadného plnenia (ďalej ako „Oznámenie o uplatnení reklamácie“). Kupujúci - spotrebiteľ je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne špecifikovať druh a rozsah vady tovaru; kupujúci – spotrebiteľ zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z § 622 a § 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.


 

 1. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť spoločnosti PROGRES TK s.r.o. začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky: a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie spoločnosti PROGRES TK s.r.o., b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho - spotrebiteľa spoločnosti PROGRES TK s.r.o., c) doručenie záručného listu (ak bol vydaný) a d) doručenie dokladu o zaplatení kúpnej ceny.


 

 1. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť spoločnosti PROGRES TK s.r.o. alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci - spotrebiteľ je okrem splnenia podmienok podľa ods. 21 tohto článku, s výnimkou písm.b), povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru spoločnosťou PROGRES TK s.r.o. alebo treťou osobou určenou spoločnosťou PROGRES TK s.r.o. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť spoločnosti PROGRES s.r.o. alebo ktorý je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety tohto odseku.


 

 1. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. vydá kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej spoločnosťou PROGRES TK s.r.o., napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinná presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí kupujúceho - spotrebiteľa v zmysle ods. 19 tohto článku. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, spoločnosť PROGRES TK s.r.o. je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu – spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci - spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.


 

 1. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť spoločnosti PROGRES TK s.r.o. Na základe rozhodnutia kupujúceho - spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je spoločnosť PROGRES TK s.r.o. povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie spoločnosť PROGRES TK s.r.o. reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci - spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.


 

 1. Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže spoločnosť PROGRES TK s.r.o. vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže spoločnosť PROGRES TK s.r.o. od kupujúceho - spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.


 

 1. Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a spoločnosť PROGRES TK s.r.o. ju zamietla, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci – spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci - spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spoločnosť PROGRES TK s.r.o. bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci - spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť spoločnosti PROGRES TK s.r.o. za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. je povinná kupujúcemu - spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.


 

 1. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie a doručiť ho kupujúcemu - spotrebiteľovi.


 

 1. Kupujúci - spotrebiteľ nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol spoločnosťou PROGRES TK s.r.o. v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.


 

 1. V prípade, ak kupujúci - spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zaniká kúpna zmluva podľa § 48 Občianskeho zákonníka s účinkami ex tunc. V tomto prípade sú zmluvné strany povinné si vrátiť zmluvné plnenia, a to najmä kupujúci - spotrebiteľ je povinný vrátiť zakúpený tovar v stave v akom ho kúpil a spoločnosť PROGRES TK s.r.o. je povinná vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu, a to v lehote do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. je zároveň po obdržaní tovaru povinná tento prezrieť, pričom je oprávnená v prípade vrátenia tovaru so zníženou hodnotou započítať si voči svojej povinnosti vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi kúpnu cenu, svoju pohľadávku pozostávajúcu z nákladov spoločnosti PROGRES TK s.r.o. na opravu tovaru a jeho uvedenia do pôvodného stavu.


 

 1. Pokiaľ kupujúcemu - spotrebiteľovi vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar od spoločnosti PROGRES TK s.r.o. alebo ho spoločnosť PROGRES TK s.r.o. k tomu vyzve, je kupujúci – spotrebiteľ povinný bez zbytočného odkladu tento tovar od spoločnosti PROGRES s.r.o. na príslušnom predajnom, servisnom mieste alebo na inom mieste, ako toto vyplýva z ustanovení tohto článku alebo príslušných platných právnych predpisov alebo z výzvy spoločnosti PROGRES TK s.r.o., prevziať.


 

 1. Pokiaľ kupujúci – spotrebiteľ neprevezme v súlade s ustanovením ods. 30 tohto článku reklamovaný tovar ani do 30 dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovaný tovar vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy spoločnosti PROGRES TK s.r.o. na prevzatie tohto tovaru, je spoločnosť PROGRES TK s.r.o. oprávnená účtovať poplatok za uskladnenie (§ 656 ods. 1 Občianskeho zákonníka) vo výške 3,- € (cena s DPH) za deň.


 

 1. V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ neprevezme reklamovaný tovar v lehote 6 mesiacov odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovaný tovar vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy spoločnosti PROGRES TK s.r.o. na prevzatie tohto tovaru, má spoločnosť PROGRES TK s.r.o. právo tovar predať (§ 656 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutého tovaru, vyplatí spoločnosť PROGRES TK s.r.o. kupujúcemu - spotrebiteľovi výťažok z predaja tovaru po odpočítaní nákladov za uskladnenie a ostatných pohľadávok voči kupujúcemu – spotrebiteľovi.


 

 1. Ak sa na kúpnu zmluvu vzťahuje režim zákona č. 102/2014 Z. z. a ak spoločnosť PROGRES TK s.r.o. včas a riadne poskytla kupujúcemu - spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov spoločnosti PROGRES TK s.r.o. do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si spoločnosť PROGRES TK s.r.o. nesplnila informačnú povinnosť o práve kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona 102/2014 Z. z. Ak spoločnosť PROGRES TK s.r.o. poskytla kupujúcemu - spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t. j. odo dňa prevzatia tovaru, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spoločnosť PROGRES TK s.r.o. dodatočne splnila informačnú povinnosť. Ak spoločnosť PROGRES TK s.r.o. neposkytla kupujúcemu – spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. odo dňa prevzatia tovaru.


 

 1. Kupujúci - spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u spoločnosti PROGRES TK s.r.o. v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v obchodnom registri, e-mailom na adrese michalec@progrestk.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva kupujúceho - spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho - spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Kupujúci - spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2, ktorý mu odovzdala spoločnosť PROGRES TK s.r.o. a ktorý spolu s poučením o uplatnení práva kupujúceho - spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu VOP.


 

 1. Vo veciach právneho vzťahu medzi spoločnosťou PROGRES TK s.r.o. a kupujúcim - spotrebiteľom, ktoré nie sú v tomto článku výslovne upravené, sa uplatnia príslušné na vec sa vzťahujúce ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z.z. a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

IX.

Selekcia rozhodného práva

 1. Právne vzťahy medzi spoločnosťou PROGRES TK s.r.o. a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

 1. Pokiaľ právny vzťah medzi spoločnosťou PROGRES TK s.r.o. a kupujúcim obsahuje medzinárodný prvok, vtedy platí, že uvedený právny vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 


 

 1. Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik týchto VOP alebo zmluvy, či sporov z dodávok tovaru, budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike, príslušné podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok podľa práva Slovenskej republiky.

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Písomnou dohodou medzi spoločnosťou PROGRES TK s.r.o. a kupujúcim, resp. kupujúcim . spotrebiteľom môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP, poprípade použitie VOP ako takých, vylúčené.


 

 1. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu, resp. kupujúcemu - spotrebiteľovi platí, že ak spoločnosť PROGRES TK s.r.o. neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu) na poskytnutú e-mailovú adresu, považuje sa táto správa (e-mail) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných spoločnosti PROGRES TK s.r.o. (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie spoločnosť PROGRES TK s.r.o. nepotvrdí kupujúcemu, resp. kupujúcemu - spotrebiteľovi spätnou e-mailovou správou.


 

 1. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa spoločnosť PROGRES TK s.r.o. a kupujúci, resp. kupujúci - spotrebiteľ zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.


 

 1. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke spoločnosti PROGRES TK s.r.o. a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle a prevádzkarni spoločnosti PROGRES TK s.r.o. Spoločnosť PROGRES TK s.r.o. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 1. Pokiaľ kupujúci - spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci – spoločnosť PROGRES TK s.r.o. vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci – spoločnosť PROGRES TK porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho – spoločnosť PROGRES TK s.r.o. so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci – spoločnosť PROGRES TK s.r.o. na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhrsr.sk . Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporovprostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov: http://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi , http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/146965s 

Partner 1
Partner 2
Partner 7
Partner 5
Partner 3
Partner 6
Partner 8
Partner 7
Partner 7
Partner 4
Partner 7
Partner 7
Partner 7
Partner 7